Đông Đức và Tây Đức đã xáp nhập vào nhau nhưng Đông Đức vẫn văn hoá vẫn như xưa là vì sao?

Cập nhật: dân lười ơi là lười, uống bia rượu như nước lã
2 câu trả lời 2