04/01/2015: THAY ĐỔI HƯỚNG ĐI (Ký) 1/1?

04/01/2015:
THAY ĐỔI HƯỚNG ĐI (Ký)
Sáng nay thay đổi: Hướng đường đi
Lạ lạ, quen quen, thật diệu kỳ
Ngắm dọc, ngắm ngang, như bức họa
Thiên la địa vọng, tựa vần thi
Cây xanh bóng mát, xum xuê tán
Ngã rẽ trung tâm, tỏa tứ bề
Tản bộ sớm mai, đầy thú vị
Của ngày thay đổi, hướng đường đi
Ngày 04/01/2015
Ngoclan
3 câu trả lời 3