04/01/2013: SÀI GÒN KHÔNG CÓ MÙA ĐÔNG! 3/3?

04/01/2013:
SÀI GÒN KHÔNG CÓ MÙA ĐÔNG!
Xem Thêm:
http://levanm.blogspot.com/2015/01/04012...
3 câu trả lời 3