Có ai ở đây trans cơ thể nữ nhưng bộ phận sinh dục là nam múôn gặp và quan hệ không. mình là nam?

4 câu trả lời 4