Nêu đặc điểm của giun, châu chấu, cá, người phù hợp với quá trình hô hấp?

1 câu trả lời 1