Làm sao để biến x/2-2 thành 2x/4-8/4?Làm ơn hãy giải thích giúp mình .?

4 câu trả lời 4