Em hãy chứng minh hành vi không giữ lời hứa nhưng vẫn được xem là giữ chữ tín?

5 câu trả lời 5