Các anh chị giúp em tìm Ví dụ 3 cặp cơ quan tương đồng, 2 cặp cơ quan tương tự ở thực vật?

6 câu trả lời 6