Hỏi thiệt lòng?

Có chú - thím nào có mẹo rửa bát nhanh mách hộ cách rửa
Cập nhật: Cảm ơn bạn có quan điểm giống tớ, nhưng mà bát còn mùi nước rửa các cụ non nhà tớ chưa thích..hi..hi
4 câu trả lời 4