Làm thế nào nhà khoa học xác định đc sự có mặt của 1 nguyên tố hóa học trog cấu trúc hoặc qt sih hóa, sih lý của tbào?

6 câu trả lời 6