Cách làm bảng 37.1sinh 8 như thế nào cho mk bt đáp an luôn nhá?

6 câu trả lời 6