Vùng mã hóa một gen không phân mảnh dài 5100Å, gen tiến hành phiên mã đã cần môi trường cung cấp 900U,1200G,1500A,900X. Số phân tử mARN là?

4 câu trả lời 4