Viết chương trình pascal nhập vào đoạn số nguyên n. Đếm sô phần tử chia hết cho 7?

3 câu trả lời 3