Giúp mình vs giải thích ý nghĩa câu "gió thổi là đổi trời"^o^?

3 câu trả lời 3