VẼ, THIẾT KẾ SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN TRÊN PHẦN MỀM MÔ PHỎNG MẠCH DAO ĐỘNG ĐA HÀI? -MÔ PHỎNG MẠCH VÀ TÍNH TOÁN:( DỮ LIỆU TRÊN MẠCH ĐIỆN-ĐO TRỰC TIẾP?

VẼ, THIẾT KẾ SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN TRÊN PHẦN MỀM MÔ PHỎNG MẠCH DAO ĐỘNG ĐA HÀI?
-MÔ PHỎNG MẠCH VÀ TÍNH TOÁN:( DỮ LIỆU TRÊN MẠCH ĐIỆN-ĐO TRỰC TIẾP TRÊN OSILO MÔ PHỎNG)
ĐIỆN ÁP RA=...
TẦN SỐ=...
4 câu trả lời 4