Mối quan hệ dinh dưỡng ở thực vật (sinh học 11)!! Giúp em với ạ em cần câu trả lời cho các câu hỏi để lên thuyết trình?

1. Nêu các quá trình dinh dưỡng ở thực vật
2. Viết và giải thích sơ đồ mối quan hệ giữa các quá trình dinh dưỡng
3. Nêu KL về mqh dinh dưỡng ở tv
3 câu trả lời 3