Hỏi các bạn đọc sách luật, luật phục vụ con người sống cuộc sống tốt hơn khi nào?

1 câu trả lời 1