Nữa nam hay gay hoăc les nào muốn vô nhóm show thi idd sdt lại nhé? Nếu show thích thì xoạc xa giao luôn?

6 câu trả lời 6