Hành động nao của con người àm trái đất nóng lên nhiều nhất?? Mn giúp mik nha?

Cập nhật: Hành động nào của con người lm TĐ nóng lên nhiều nhất?
4 câu trả lời 4