Một chấm (.), một chấm (.) ... lại một chấm (.).?

1 câu trả lời 1