Một chấm (.), một chấm (.) ... lại một chấm (.).?

2 câu trả lời 2