Một sân trường hình chư nhật có chu vi 340m gấp 3 lần chiều dài hơn bốn lần crộng 20m tính chiềud crôq ...ghi hệ pt mai nộp r?

4 câu trả lời 4