Help me!!!! Cần gấp?

Có ai biết tên App này không ạ?
https://s.yimg.com/hd/answers/v/d6c5fb4439524adab010dd3e72e59a5f_2.mp4?a=answers&mr=0&x=1550723493&s=654fb947e0170c2e6615a96064661ee1
https://s.yimg.com/hd/answers/v/d6c5fb4439524adab010dd3e72e59a5f_0.jpg?a=answers&mr=0&x=1550723493&s=3029fc097604109906ba8d291adf8d95
4 câu trả lời 4