Help me!!!! Cần gấp?

Có ai biết tên App này không ạ?
https://s.yimg.com/hd/answers/v/d6c5fb4439524adab010dd3e72e59a5f_2.mp4?a=answers&mr=0&x=1542752649&s=deb2bfe6b0c14c131b4c447579f5b2da
https://s.yimg.com/hd/answers/v/d6c5fb4439524adab010dd3e72e59a5f_0.jpg?a=answers&mr=0&x=1542752649&s=5163f48aa9d9430859ed80a3a72171bd
4 câu trả lời 4