Help me!!!! Cần gấp?

Có ai biết tên App này không ạ?
https://s.yimg.com/hd/answers/v/d6c5fb4439524adab010dd3e72e59a5f_2.mp4?a=answers&mr=0&x=1527011195&s=cd54f0720e1877bbab859c7c169f3486
https://s.yimg.com/hd/answers/v/d6c5fb4439524adab010dd3e72e59a5f_0.jpg?a=answers&mr=0&x=1527011195&s=ff3457ffe99402fa337f8e4da6bdccd8
4 câu trả lời 4