Help me!!!! Cần gấp?

Có ai biết tên App này không ạ?
https://s.yimg.com/hd/answers/v/d6c5fb4439524adab010dd3e72e59a5f_2.mp4?a=answers&mr=0&x=1534768547&s=1c766557a4de18aee8a4bffa7d981c22
https://s.yimg.com/hd/answers/v/d6c5fb4439524adab010dd3e72e59a5f_0.jpg?a=answers&mr=0&x=1534768547&s=f7599ef53c7c7920b242ffc2ab7dd691
4 câu trả lời 4