Help me!!!! Cần gấp?

Có ai biết tên App này không ạ?
https://s.yimg.com/hd/answers/v/d6c5fb4439524adab010dd3e72e59a5f_2.mp4?a=answers&mr=0&x=1519112473&s=ecff80941f37492e4e5679925a5cb155
https://s.yimg.com/hd/answers/v/d6c5fb4439524adab010dd3e72e59a5f_0.jpg?a=answers&mr=0&x=1519112473&s=ebf4d928291d680ccd915d8c74330bae
4 câu trả lời 4