Ai chỉ mình cách xóa câu hỏi trên yh dùm mùnh với . Thank😊?

6 câu trả lời 6