Đầu phim là đôi trai gái nhập cư vào mỹ, lúc đầu họ làm việc trong xưởng nhổ lông gà, ngưoqif con trai giỏi đấm bốc?

4 câu trả lời 4