ôxi tồn tại trong không khí phải không vì sao?

9 câu trả lời 9