Ai giải giúp mình bài này với cần gấp ạ 😅😅. Cảm ơn đã giúp đỡ ạ?

Cho 2,24 lít H2 td với 3,36l Cl2 tạo ra khí X. Sau đó dùng khí X cho td với AgNO3 dư . Tạo ra 11,48g kết tủa. Tính hiệu suất phản ứng.
7 câu trả lời 7