C/m vận tốc trung bình lớn hơn vận tốc nhỏ nhất và nhỏ hơn vận tốc lớn nhất?

4 câu trả lời 4