VIET CHUONG TRINH PASCAL viết chương trình nhập vào giá trị từng phần tử A( n phần tử kiểu nguyên n> =100)?

viết chương trình nhập vào giá trị từng phần tử A( n phần tử kiểu nguyên n> =100)
a) in ra mang hình A vừa nhận
b) tính tổng các chỉ số của các phần tử lẻ trong A(in ra mang hinh)
5 câu trả lời 5