Ngoài các hình thức vận tải bình thường, thì vận tải thủy có ưu điểm hơn không?

4 câu trả lời 4