Ai dùm mình với:Đốt 11,2 l hỗn hợp X gồm ankan và xicloankan. Cần 44,8 l O2 và thu được 29,12 l CO2 khí (DKTC). ính % V của ankan trong X?

4 câu trả lời 4