Các bạn trả lời hộ mình câu này với. Em đánh giá gì về các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XV sử 10 .cảm ơn!?

4 câu trả lời 4