Một vật có ghi là 5A ~ là cho biể điều gì vậy mấy bạn?

4 câu trả lời 4