Em có bài toán 3x^2-5x-3=0 mọi người giải hộ em với Cảm ơn ạ?

4 câu trả lời 4