Cho mảng 1 chiều B gồm 10 phần tử nguyên. Đếm có bao nhiêu phần tử nguyên dương trong mảng.(Pascal)?

5 câu trả lời 5