Phân loại, gọi tên, giải thích oxit sau:CO2, Fe2O3, N2O5, K2O, MgO, P2O5, Na2O, SO3, Mn2O7, SiO2, NO, CO ☘️OXIT AXIT : ... ☘️OXIT BAZƠ : ...?

4 câu trả lời 4