Một mô tơ bơm nước 1 ngựa chạy 1h thì dc bao. nhiêu nước ?

5 câu trả lời 5