Nếu căn bậc hai của 73 là số 8,54 thì số này có là số chính phương được hay không?

4 câu trả lời 4