Vì sao không gọi là vua trịnh vua nguyễn mà gọi là chúa trịnh chúa nguyễn?

5 câu trả lời 5