Các cách chào hỏi, trả lời ngộ làm người quan sát trẻ ra?

1 câu trả lời 1