Hi.mih muốn hỏi là:bạn muốn đi đâu ?Thì k biết .cái nào đúg Would you like where you go? Where do you want to go?

4 câu trả lời 4