Những người giả tạo, ngụy quân tử chính là kiểu người không nên kết giao.?

1 câu trả lời 1