Người vô ơn là loại người tuyệt đối nên tránh xa, vì người vong ơn thì tất sẽ phụ nghĩa.?

1 câu trả lời 1