Người nham hiểm, lòng dạ khó lường là loại người cổ nhân dạy nên tránh xa.?

1 câu trả lời 1