Người nhiều chuyện, ngồi lê đôi mách, thích bàn tán chuyện không phải của mình?

1 câu trả lời 1