Người bất hiếu, không trân trọng cha mẹ là người thiếu phẩm cách, thiếu đạo đức?

2 câu trả lời 2