Cho A = x căn x -1 phần x-1 B = x- 4 căn x + 4 phần x- 4 1 rút gọn A và B 2 tìm x để A = B?

3 câu trả lời 3