Chứng minh với |a|=<1 ,|b|=<1 thì |a+b|=<|1+ab|?

Chứng minh như thế nào vậy?
4 câu trả lời 4