Cm với |a|=<1,|b|=<1 thì |a+b|=<|1+ab|?

Cm thế nài vậy mọi người???
4 câu trả lời 4