1 hop thuoc tiem co 10lo (.)do2 lo bị mờ chon ngau nhien cùng 1luc ra 3 lo de tiem Lap bang phan phoi xsuat cua so lo bi mờ(.)3lo lay ra?

1 hộp thuốc tiêm có 10 lọ (.)đó có 2 lọ bị mờ chọn ngẫu nhiên cùng 1 lúc ra 3 lọ để tiêm lập bảng phân phối xác suất số lọ bị mờ nhãn (.)3 lo lấy ra
4 câu trả lời 4