Cho tam giác ABC với độ dài 3canhj a b cmr a) a/(p-a)+b/(p-b)+c/(p-c)>=6 b) a^2/(p-a)+b^2/(p-b)+c^2/(p-c)>...

Bạn nào rảnh xem hộ mk vs
4 câu trả lời 4